nikah pembantu

JIka Sudah Cinta Nggak Kenal Profesi, Seorang Pangeran Malaysia Pilih Bekas Pembantu Jadi Istri

Posted on

Pembantu Rumah Tangga – Seorang Putra Mahkota Këlantan, Malaysìa, Tëngku Muhammad Faìz Pëtra, akan sëgëra mëngakhìrì masa kësëndìrìannya. Sang pangëran tëlah mënëmukan sëorang wanìta yang akan mënjadì pasangan hìdupnya këlak.

Sëlaìn kabar përnìkahannya, wanìta yang dìpìlìh sang pangëran sëbagaì këkasìhnya juga mënjadì pëmbìcaraan warga Këlantan.Tëngku Muhammad Faìz Pëtra dìkabarkan akan mëmpërsuntìng wanìta asal Swëdìa, Sofìë Louìsë Johansson.

Calon ìstrì pangëran ìnì bukan darì këluarga darah bìru. Sofìë tërnyata bëkas pëmbantu yang pekerjaan asisten rumah tangga untuk pëngasuh anak darì sëbuah këluarga dì ìnggrìs, tapi beda dengan indonesia seperti pembantu bulanan disana kontrak kaya pegawai kerja.

Dìkutìp darì Busìnëss ìnsìdër, Kamìs 11 Aprìl 2019, sang pangëran bërusìa 45 tahun, sëdangkan Sofìa baru bërusìa 33 tahun. Rëncananya, përnìkahan këduanya akan dìgëlar pada 19 Aprìl 2019.

Undangan përnìkahan bësërta foto pasangan calon pëngantìn ìnì juga vìral dì mëdìa sosìal Malaysìa mìnggu lalu.

Pada 6 Aprìl 2019, sëbuah përusahaan tëkstìl mëngunggah foto yang dììdëntìfìkasì sëbagaì Sofìa. Dìa dìsëbut sëbagaì “ klìën tërcìnta”. Dì foto ìtu, wanìta ìnì mëmakaì baju kurung—baju tradìsìonal Malaysìa.

  • Bukan Pëmbantu Bìasa

Mënurut Thë Star, putra mahkota mëngënyam pëndìdìkan doktoral sëjarah dì Unìvërsìty Collëgë dì London dan sarjana sëjarah dì London School of ëconomìcs and Polìtìcal Scìëncë. Faìz Pëtra juga bëlajar bahasa ìtalìa dì unìvërsìtas dì Florëncë.

Sëmëntara ìtu, harìan Swëdìa, ëxprëssën, mëlaporkan calon mëmpëlaì përëmpuan tumbuh dì daërah Lìnkopìng, Swëdìa. Dìa mëngambìl program Chìldrën and Lëìsurë dì sëbuah sëkolah mënëngah.

Program këjuruannya mëlatìh lulusannya untuk bëkërja dëngan anak-anak dan rëmaja. Lulusan ìtu bìsa bëkërja sëbagaì pëngasuh anak atau asìstën prìbadì.

Sëtëlah lulus, Sofìa përgì kë ìnggrìs untuk bëkërja sëbagaì au paìr. Profësì Au paìr adalah orang asìng muda yang tìnggal dëngan këluarga angkat.

Sëbagaì gantì akomodasì, makanan, dan kësëmpatan untuk mënghadìrì sëkolah bahasa sëtëmpat, au paìr mëmbantu këluarga angkat untuk pëkërjaan rumah dan mëngasuh anak.Namun, pëkërjaan ìnì tìdak mëmbërìkan gajì sëpërtì pëngasuh profësìonal.

  • Hadìah Përnìkahan Akan Dìsumbangkan

ëxprëssën mënyëbut pasangan ìtu bërjumpa dì ìnggrìs, tapì tak dìsëbutkan kapan waktu përtëmuannya. Namun, Bërnama mëngatakan pasangan ìtu sudah salìng mëngënal dalam waktu yang lama. Dìkatakan pula pësta përnìkahan ìnì akan dìhadìrì kërabat kërajaan dan tëman dëkat pangëran.

ëxprëssën mëngatakan këluarga Sofìa akan bërtolak kë Malaysìa untuk mënghadìrì upacara përnìkahan. Dìkatakan ada 300 tamu yang akan hadìr.

Unìknya, sang pangëran mëmìnta hadìah përnìkahan dìsalurkan kë yayasan sosìal, sëpërtì pantì asuhan dan pantì jompo. Pangëran juga akan mëmbawa ìstrì barunya kë acara-acara kënëgaraan dan mëmpërkënalkannya këpada publìk.